Συνειδητή μάθηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών.

Welcome to MicroGlobalism!

Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη

Η Δυναμική Ανάπτυξη (Scaling Up) επικεντρώνεται στους 4 πυλώνες που κάθε εταιρεία χρειάζεται να προσέξει:
Άτομα, Στρατηγική, Εκτέλεση, Ρευστότητα.

ΕχΟ’s – Exponential Organizations

Μια εταιρεία είτε διαταράσσει, είτε διαταράσσεται.

Effectuation – Effectual Logic

Η πιο σύγχρονη θεωρία για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα, αναπτυγμένη από την Saras Sarasvathy, περιγραφεί τις βασικές αρχές που ακολουθούν οι πλέον επιτυχημένοι επιχειρηματίες.